சமுர்த்தியை ஜன இசுரவாக மாற்றுவது சாத்தியமில்லை – எஸ்.பி.திசாநாயக்க

சமுர்த்தி கொடுப்பனவை ஜன இசுரவாக மாற்றுவதாக வரவு செலவுத் திட்டத்தில் நேற்று (10) தெரிவிக்கப்பட்டபோதிலும் அது சாத்தியமில்லை என சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புரி அமச்சர் எஸ்.பி.திசாநாயக்க குறிப்பிட்டார்.

Facebook Comments