1. இலங்கை சுற்றுலா பிரிவு 1912, சுற்றுலா பிரிவு காவல் துறை (+94) 11 2433333 2. குடிவரவு, குடியகல்வு 011 2503629, (+94)11 2597510-3 (விசா) 3. தீயணைப்பு (+94)11 2422222-3 4. சுற்றுலா தகவல் மையம் (+94)11 2503629…
Continue Reading